Drahí bratia a sestry!
Dovoľte, aby som Vás všetkých s úctou pozdravil ako dekan našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty v mene všetkých pedagógov a zamestnancov našej Alma mater.

 

Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že prežívame zložité časy poznamenané pandémiou COVID - 19 so všetkými obmedzeniami, ktoré s tým súvisia. Je tomu tak vo Vašich (našich) farnostiach, ako aj v živote GTF PU v Prešove.

 

Všetci vieme, že vzdelanie je skutočne veľkou devízou každého človeka. Avšak vzdelávanie nie je iba nadobúdanie nových vedomostí a poznatkov, ale aj osvojovanie si dôležitých životných postojov postavených na kresťanských zásadách. To znamená, že aj naďalej sa budeme čo najlepšie usilovať všetkých nám zverených študentov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, formovať k opravdivým hodnotám v duchu hesla našej fakulty: Vzdelanie a hodnoty!

Bližšie informácie a videoprezentácie nájdete na:

www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/fakulta/predstavenie/

 

 

Aktuálný liturgický program, ktorý môžte sledovať na našom <youtube kanáli>


  

 

 

 

Drahí bratia a sestry!

Nakoľko dne slávime Nedeľu Božieho slova, zasielame vám niekoľko inšpirácii k tejto nedeli od zástupcov Katolíckeho biblického diela

Cieľom tejto nedele je pripomenúť význam Svätého písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím Slovom a liturgiou. Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia, ktoré môžu prebiehať v rodinách za pomoci kňazov. V tomto zmysle vám odporúčame postupne sa venovať jednotlivým bodom Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde z 8. decembra 2020.   
 

Nóta o Nedeli Božieho slova
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nota-o-nedeli-bozieho-slova

Súvislé čítanie kníh Svätého písma
https://kbd.sk/suvisle-citanie-vybranych-knih-svateho-pisma/

Apoštolský list motu proprio Svätého Otca Františka o ustanovení Nedele Božieho slova
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Knihy a biblické hry z produkcie KBD
https://kbd.sk/publikacna-cinnost/knihy/

Prihláška za člena KBD
https://kbd.sk/stante-sa-clenmi-katolickeho-biblickeho-diela/

 

 

 

V okresoch Svidník a Stropkov sa sprísňujú opatrenia


Vyhláškou č. 54 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku vstupujú do platnosti nové protiepidemické opatrenia vzťahujúce sa pre okresy Svidník a Stropkov.

 
Počnúc zajtrajším dňom, 22. decembra, nadobúda platnosť zákaz výkonu bohoslužieb, služieb božích a spovedí. Zákaz sa však nevzťahuje na obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania. Kňazi teda budú sláviť bohoslužby v chrámoch počas tohto obdobia súkromne len s nevyhnutnou asistenciou (kantor, cerkovník).
 
Toto nariadenie prijímame veľmi bolestivo, obzvlášť keď vstupujeme do sviatkov Kristovho narodenia, no ochrana života a zdravia tých najkrehkejších musí byť na prvom mieste. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pozýva všetkých veriacich z dotknutých okresov, aby neochabovali na duchu, ale modlili sa za zastavenie šírenia pandémie, prinavrátenie zdravia chorým a dodanie potrebnej sily pre všetkých unavených a vyčerpaných zdravotníkov.
 
Arcibiskup Ján uisťuje veriacich o svojej blízkosti a do týchto ťažkých chvíľ udeľuje všetkým svoje archijerejské požehnanie.


Aktuálny zoznam online prenosov nájdete TU