Sviatosť zmierenia

 

Drahí veriaci, stále platí, ak sa chce niekto vyspovedať, je potrebné
ozvať sa telefonicky. Počas telefonátuje treba povedať, či daný človek nebol v posledných dvoch
týždňoch v zahraničí, či nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí a taktiež či
nejaví známky akéhokoľvek respiračného ochorenia. Na ľudí, ktorí boli v zahraničí sa
vzťahuje povinná karanténa po dobu 14 dní od ich príchodu do krajiny. Následne si
dohodnite miesto a čas, kedy bude vyslúžená sviatosť zmierenia. Pre túto dobu je zakázané
využívanie malých spovedníc v chrámoch, nakoľko v stiesnených priestoroch môže dôjsť
k vírusovej kontaminácii priestoru a potom by bolo potrebné zakaždým spovednicu
dezinfikovať. Najlepšie je dohodnúť si svätú spoveď vonku pri chráme pri dodržaní
všetkých hygienických opatrení.

 

Dôležité upozornenie

 

Všetci chorí na rôzne respiračné ochorenia, aj keď nie na Covid-
19, ďalej tí, ktorí vo svojom svedomí vnímajú zdravotné nebezpečenstvo sa teraz
spovedať, alebo sú v povinnej karanténe (teda všetci, ktorí sa vrátili zo zahraničia), sa
nemusia obávať. Títo veriaci nech si vzbudia dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou aj ťažké
hriechy), pričom nech pamätajú na podmienky uvedené v príslušnej Nóte Apoštolskej
penitenciárie (hlavne podmienka, že pri najbližšej vhodnej príležitosti sa sviatostne
vyspovedajú a príjmu Najsvätejšiu Eucharistiu).


Vysvetlenie k dokonalej ľútosti:
Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452 hovorí:
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa «dokonalá» (je to
ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj
odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej
spovedi, len čo to bude možné.“ Teda odporúčame veriacim vysvetliť, že je vhodné urobiť
si spytovanie svedomia (podobne ako sa pripravujú na svätú spoveď) a potom úprimne
oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli nekonečnú
(dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda
ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal
hriechy. Teda na prvom mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré
hrozia hriešnikovi (nedokonalá ľútosť).