HISTÓRIA FARNOSTI

Podľa dostupných materiálov, ktorými sú predovšetkým

staré cirkevné schematizmy,

sa Svidník stal farnosťou v roku 1677,respektíve

od vtedy sú známe mená kňazov,

ktorí tu pôsobili.Podľa Urbáru hradného

panstva Makovica sa však dozvedáme,

že už v roku 1618 bola v Nižnom Svidníku farnosť,

teda chrám a fara a pôsobil tu kňaz,

ktorého meno nepoznáme.Terajší murovaný chrám

v tejto časti je z roku 1845 a je zasvätený

Narodeniu Presvätej Bohorodičky.Je filiálnym chrámom.

 

Na konci 18. storočia, približne v rokoch 1785

až 1800 sa začalo s výstavbou

murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku.

Chrám je postavený v neskorobarokovom

štýle a je farským chrámom.Pravdepodobne

nebol postavený v celosti, ako ho poznáme dnes,

ale najprv bola postavená kaplnka, ktorá je teraz

svätyňou chrámu, potom veža a nakoniec

loď chrámu. Je zasvätený sv. Paraskeve prepodobnej,

aj keď staré schematizmy

uvádzajú ako patrocínium sv. Paraskevu mučenicu.

Pred ním tu už zaiste stál drevený chrám. 
 

Z pokolenia na pokolenie sa zachovala správa, že na mieste,

kde stojí náš dnešný gréckokatolícky

 farský chrám, sa spájali dve rieky: Ondava s Ladomírkou.

V sútoku týchto dvoch riek sa utopila dcéra

poľského grófa, ktorý sídlil so svojim vojskom vo Svidníku.

Na túto pamiatku dal spolu s veriacimi

postaviť nablízku rieky malý oltár, neskôr malú kaplnku

(dnes miesto v chráme pri žertveníku).

V tom istom období začali s výstavbou väčšieho oltára

(dnes hlavný oltár chrámu) a neskôr k nemu

pribudovali loď a predchrám. K majetku gréckokatolíckej

farnosti patrí aj malá kaplnka Panny Márie

postavená po ľavej strane (príchod z mesta) neďaleko chrámu.

Postavená bola v roku 1954.

V strede mesta stála drevená socha sv. Jána Nepomúckeho.

Vedenie mesta rozhodlo, že sochu

treba premiestniť na iné miesto. Veriaci ju premiestnili

na kopček pred chrámom. Keďže socha

bola značne poškodená, v roku 1954 veriaci rozhodli,

že na tom mieste postavia kaplnku a umiestnia

do nej sochu Panny Márie.

Starí Svidníčania ešte pamätajú na cirkevnú rusínsku školu.

Z ich pamätí sa dozvedáme: škola mohla

byť založená v prvej polovici 20. storočia približne

v dvadsiatych rokoch. Trvala asi do roku 1950.

Na škole vyučovali: p. Kellyová, p. Koloman

(bol zároveň kantorom), p. Bonko, p. Vanca, p. Cimbora,

ktorý bol zakladateľom chrámového zboru. V druhej

polovici 40–tych rokov sa chrámový zbor rozpadol

a ľudia si spievali sami bez kantora. Až v 50–tych rokoch

prijal službu kantora Michal Berežný

a vykonával ju do roku 1978. Cirkevná škola bola postavená

na gréckokatolíckom poli

(dnes približne park slobody). Spočiatku školu navštevovali

len žiaci druhého až šiesteho ročníka.

Až roku 1932 sa škola rozšírila o siedmy a ôsmy ročník,

tzv. meštanka.

Matriky sa vo svidníckej farnosti začali viest v roku 1750.

Dnes máme matriku len od roku 1968.

V septembri roku 1969 zavítal do chrámu

Narodenia Panny Márie v Nižnom Svidníku už blahoslavený

o. biskup Vasiľ Hopko.Veriaci a mládež privítalo

Jeho Exelenciu chlebom a soľou. Po privítaní

 náš blahoslavenýslávil archijerejskú sv. liturgiu.

V rokoch 1969 – 1971 pôsobili vo

Svidníku rehoľné sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie.

Pracovali v domove dôchodcov.

Totalitný systém im však nedovolil ďalej pôsobiť.

Dnes na území farnosti pôsobia sestry

Rádu sv. Bazila Veľkého.Dňa 2. júna 1993 nám bol

Okresným úradom vo Svidníku odovzdaný

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (Nižný Svidník),

ktorý dovtedy užívala Pravoslávna cirkev.

Veriaci ho s veľkou radosťou obnovili a 19. septembra

toho istého roku bol posvätený.

Dňa 5. júna 1994 niekoľko tisíc veriacich zo Svidníka a

okolia privítalo putovnú fatimskú

sochu Panny Márie.