(29.3.2020)

Pre mimoriadnu situáciu (pandémiu), sa predlžuje zákaz slávenia verejných bohoslužieb aj na obdobie Veľkonočných sviatkov. Obrady Veľkej noci budú v chráme bez účasti ľudu.

Na Veľký piatok nebude sprievod s plaščenicou okolo chrámu.

Veľkonočná nedeľa bude bez sprievodu okolo cerkvi a posvätenie veľkonočných jedál nebude formou, na akú sme zvyknutí.

Inštrukcia z ABÚ v Prešove hovorí, aby sa rodina počas sviatkov pred jedlom spoločne pomodlila, v nedeľu predovšetkým tropár „Christós Voskrése“ a prečítalo sa jedno z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-8; Lk 24, 1-12; Jn 20, 1-8).

Otec rodiny (najstarší člen) vysloví slová: „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ ...a svätenou vodou pokropí pokrmy.

Kňaz sa v chráme (za zatvorenými dverami) po Utierni vzkriesenia pomodlí modlitby požehnania pokrmov s úmyslom pre celú farnosť. Pozvanie k modlitbe počas Utierne vzkriesenia bude prostredníctvom slávnostného zvonenia, aby sa rodiny zišli v tomto čase na čítaní evanjelia o vzkriesení a zapálili sviece za spevu veľkonočných spevov.

Inštrukcia na toto mimoriadne obdobie pripomína, aká hodnotná je osobná modlitba a modlitba v kruhu rodiny; je opravdivou modlitbou Cirkvi a v súčasnej situácii dôležitým prostriedkom na odovzdávanie viery a jej obsahu medzi jednotlivými generáciami. V rodinách využime modlitebné knihy, Sväté Písmo- je Rok Božieho slova, ikony, Svätý kríž, ratolesti (bahniatka), košík s veľkonočnými pokrmami.

Veľkonočný pondelok bude svätá liturgia bez sprievodu.

 

Inštrukcia k sviatosti zmierenia - spovedi

Keďže sa mimoriadna situácia komplikuje, na základe tvrdení odborníkov a rozhodnutím cirkevných autorít, sa vysluhovanie sviatosti zmierenia musí obmedziť len na nevyhnutné prípady, ktoré je potrebné kňazovi nahlásiť telefonicky.

V nevyhnutných prípadoch pre individuálnu svätú spoveď je nutné zachovať všetky hygienické opatrenia. Prosíme všetkých, aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Keď sa skončia mimoriadne opatrenia, bude príležitosť sviatosti prijať. Nejde o konanie proti viere, ale o celoplošné obmedzenie priamych kontaktov, čo je podľa odborníkov a civilných autorít nevyhnutné.

V tomto prípade je dôležité vzbudiť si dokonalú ľútosť. Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452 hovorí o dokonalej ľútosti:

Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to „bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť.“

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu, volá sa «dokonalá» (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“

Môžeme teda:

1. Urobiť si spytovanie svedomia- pripraviť sa na svätú spoveď.

2. Úprimne oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je dôležitý!) mať na zreteli nekonečnú a dokonalú Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom mojej ľútosti.

V čase epidémie môžeme vykonať úkon ľútosti a aj napriek tomu, že k individuálnej spovedi pristúpim až pri najbližšej možnosti, týmto úkonom ľútosti sa mi dostáva odpustenie. Toto učenie Cirkvi bolo potvrdené už Tridentským koncilom, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“.

 

Možnosť získania plnomocných odpustkov

Katolícka cirkev v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým umožňuje získať plnomocné odpustky ľuďom nakazených koronavírusom, ale aj tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Podmienky získania pre chorých, ľudí v karanténe, zdravotníckych a rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o chorých:

Pomodliť sa: Verím..Otče náš.. Raduj sa.. v spojení s túžbou vyspovedať sa hneď ako to bude možné.

 

Ostatní veriaci si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností:

Eucharistická adoráciačítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa pomodliť RuženecKrížovú cestu, Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, úľavu pre chorých a spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a pomazanie chorých. V tomto prípade si uctí Ukrižovaného Krista napr. prežehnaním sa.

 

Opätovne pozývame veriacich sledovať priame prenosy prostredníctvom médií. Do týchto prenosov sa zapája aj RTVS. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy prenos z Katedrály v Prešove.

Priame prenosy poskytuje denne aj intrenetová TV Logos z našich katedrál a pútnických miest.

Liturgické texty k modlitbám si môžete nájsť na: www.casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.

 

V tejto chvíli vás prosíme o trpezlivosť, zhovievavosť a predovšetkým úprimnú modlitbu za nás všetkých.

Spas Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo!

S láskou a úctou

 

Kontakt na kňazov:

o. Radovan Kuzmiak 054/ 7521 652

o. Dávid Šturák 0948 760 012

o. Peter Tkáč 0905 986 916